12:37
3 Жовтня
big-31671_2

Днями  службою у справах дітей райдержадміністрації  спільно з працівниками відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, правоохоронних органів здійснено профілактичний рейд «Нічне місто».  Рейдовою перевіркою охоплено 4 населених пункти, перевірено 18 закладів дозвілля, ресторанного господарства, вулиці та інші громадські місця. У ході рейду виявлено 8 дітей віком до 18 років, які без супроводу батьків  перебували після […]

09:08
3 Жовтня
IMG_0097
12:50
2 Жовтня
67678787878

Сьогодні на апаратній нараді при голові райдержадміністрації Петру Бескупському обговорено важливі питання життєдіяльності району. Йшлося про готовність до опалювального сезону, особливо закладів охорони здоров’я та освіти, про надходження до бюджету тощо. Головним питанням, піднятим на нараді, стало обговорення складної ситуації, що має місце в районі. Йде мова про зупинення операцій по всіх рахунках управління соцзахисту […]

11:46
2 Жовтня
IMG_0959-768x512

У п’ятницю, 29 вересня, громадські активісти, депутати та небайдужі мешканці міста Новодністровськ  зібралися біля приміщення органу місцевого самоврядування міста енергетиків, де мала відбутися сесія міської ради. На порядок денний були винесені важливі для життєдіяльності міста питання, серед яких  – затвердження пооб’єктної розшифровки до корегованого Переліку об’єктів соціального призначення м. Новодністровськ та Сокирянського району, фінансування яких […]

16:09
29 Вересня
IMG_0052

Ще на засіданні районної робочої групи 20 вересня заступник співголови цього утворення Г.І.Харабара запропонувала поїхати на сесію обласної ради, де мали вносити зміни до Перспективного плану утворення громад. Тоді присутні в залі члени районної робочої групи, представники міжфракційної групи депутатів обласної ради, депутати районної ради, сільські голови, активісти з різних сіл району сприйняли цю заяву […]

14:19
28 Вересня
ert

Як інформує журналіст Інформаційного агентства АСС  депутати Чернівецької обласної ради розпочали вносити зміни до перспективного плану формування територіальних громад Чернівецької області.  Кам’янку та Старий Вовчинець об’єднали, до Сокирянської ОТГ приєднали всі села району, буде у Чернівецькій області і Юрківецька громада, і  Вікнянська.    Сьогодні в обласній раді незвично шумно та дискусійно.    Нагадаємо, депутатів обласної ради непроста […]

14:33
27 Вересня
asdcx

Нещодавно, на черговому засіданні виконавчого комітету Новодністровської міської ради затверджено заходи з підготовки та проведення, а також кошторис витрат «Днів Словаччини у Новодністровську у 2017 р.». Відтак грандіозна за бюджетом презентація дружніх регіонів має відбутись  20-21 жовтня нинішнього року. У її програмі – круглий стіл щодо розвитку міжнародної співпраці словацьких і українських міст, ярмарок виробів […]

11:34
27 Вересня
Àíòèìîíîïîëüíûé êîìèòåò ðàçðåøèë 7 áàíêàì è 7 ñòðàõîâûì êîìïàíèÿì ñîñòàâèòü ïðàâèëà ñîòðóäíè÷åñòâà, ñâÿçàííîãî ñ êðåäèòîâàíèåì.
Îá ýòîì ãîâîðèòñÿ â ñîîáùåíèè ÀÌÊÓ.
Ó÷àñòíèêàìè äàííîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ÿâëÿþòñÿ: Àëüôà-áàíê (Óêðàèíà), áàíê "Ôèíàíñû è Êðåäèò", Ïðèâàòáàíê, "ÎÒÏ Áàíê", "Ðàéôôàéçåí Áàíê Àâàëü", Óêðñîöáàíê, Óêðñèááàíê, à òàêæå ñòðàõîâûå êîìïàíèè "Îðàíòà", "Èíãîññòðàõ", "Óí³âåðñàëüíà", "Óêðàèíñêàÿ ïîæàðíî-ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ", "ÀÕÀ Ñòðàõîâàíèå", "Generali Garant Ñòðàõîâàíèå" è UNIQA.
Êîìïàíèè îáÿçàëèñü èçáåãàòü êàêèõ-ëèáî ñîãëàñîâàííûõ è êîîðäèíèðóþùèõ äåéñòâèé, êîòîðûå îãðàíè÷èâàþò êîíêóðåíöèþ íà ðûíêå, è íå äîïóñêàòü óùåìëåíèÿ èíòåðåñîâ ïîòðåáèòåëåé óñëóã.
Ðàçðàáîòêó äàííûõ ïðàâèë ÀÌÊÓ èíèöèèðîâàë â ñâÿçè ñ ïîñòóïëåíèåì ìíîãî÷èñëåííûõ æàëîá îò ïîòðåáèòåëåé óñëóã íà äåÿòåëüíîñòü áàíêîâ è ÑÊ.
Êàê ñîîáùàëî àãåíòñòâî, â ñåíòÿáðå 2010 ãîäà Àíòèìîíîïîëüíûé êîìèòåò çàÿâèë, ÷òî ñ÷èòàåò ñóùåñòâóþùóþ ïîëèòèêó áàíêîâ ïðè àêêðåäèòàöèè ñòðàõîâûõ êîìïàíèé äèñêðèìèíàöèîííîé.

Прокуратурою Чернівецької області повідомлено про підозру голові однієї із сільських рад Хотинського району у заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень. Наразі правоохоронці встановили, що 55-річний сільський голова за попередньою домовленістю з підрядником та інженером технічного нагляду, з якими уклав […]

10:39
26 Вересня
IMAG3791

З першими дощами чи не кожен водій «теплим словом» почав згадувати всю Сокирянську міську владу на чолі з мером. Зруйновані міські дороги наповнились водою, тож водії раз за разом потрапляють у вибоїни, псуючи автомобілі і при цьому обляпують пішоходів. Рухаючись Сокирянами, транспорт постійно трусить на ямах, а об’їхати їх практично неможливо. Центральними вулицями дорослі та […]

09:42
26 Вересня
IMG_9509

Для чого проводять громадські слухання? Питання зовсім не риторичне, завжди має конкретну відповідь. На нього приходять люди, які у законний, гарантований їм державою спосіб, прагнуть висловити власну думку та бачення вирішення тієї чи іншої проблеми. Громадськість обговорює питання, висувають декілька позицій розв’язку, за які потім голосують, обираючи більшістю найбільш правильне. Так повинно бути тоді, коли […]