12:50
2 Жовтня
67678787878

Сьогодні на апаратній нараді при голові райдержадміністрації Петру Бескупському обговорено важливі питання життєдіяльності району. Йшлося про готовність до опалювального сезону, особливо закладів охорони здоров’я та освіти, про надходження до бюджету тощо. Головним питанням, піднятим на нараді, стало обговорення складної ситуації, що має місце в районі. Йде мова про зупинення операцій по всіх рахунках управління соцзахисту […]

16:09
29 Вересня
IMG_0052

Ще на засіданні районної робочої групи 20 вересня заступник співголови цього утворення Г.І.Харабара запропонувала поїхати на сесію обласної ради, де мали вносити зміни до Перспективного плану утворення громад. Тоді присутні в залі члени районної робочої групи, представники міжфракційної групи депутатів обласної ради, депутати районної ради, сільські голови, активісти з різних сіл району сприйняли цю заяву […]

14:39
28 Вересня
samogubstvo

Урочистості з нагоди Дня вчителя у Кельменецькому районі відмінено. Сталася трагедія. У селі Новоселиця дев`ятикласниця покінчила життя самогубством. Як пишуть Кельменці інфо, у школі про дівчинку відгукуються усі позитивно. Однокласники шоковані. Ніхто не очікував, що таке може статися. Ознак того, що відбувається щось погане, не було. Дівчина добре вчилася. З радістю брала участь у позакласній […]

11:07
28 Вересня
2e138d6-e-deklaruvannya_485x299

Кельменецькою місцевою прокуратурою на виконання вимог Закону України “Про запобігання корупції” здійснено моніторинг електронних декларацій працівників органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування Кельменецького, Сокирянського та Хотинського районів, розміщених на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції. Виявлено непоодинокі випадки, коли працівники вказаних установ, у порушення вимог Закону, в деклараціях приховали  об’єкти нерухомості, що належить […]

11:34
27 Вересня
Àíòèìîíîïîëüíûé êîìèòåò ðàçðåøèë 7 áàíêàì è 7 ñòðàõîâûì êîìïàíèÿì ñîñòàâèòü ïðàâèëà ñîòðóäíè÷åñòâà, ñâÿçàííîãî ñ êðåäèòîâàíèåì.
Îá ýòîì ãîâîðèòñÿ â ñîîáùåíèè ÀÌÊÓ.
Ó÷àñòíèêàìè äàííîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ÿâëÿþòñÿ: Àëüôà-áàíê (Óêðàèíà), áàíê "Ôèíàíñû è Êðåäèò", Ïðèâàòáàíê, "ÎÒÏ Áàíê", "Ðàéôôàéçåí Áàíê Àâàëü", Óêðñîöáàíê, Óêðñèááàíê, à òàêæå ñòðàõîâûå êîìïàíèè "Îðàíòà", "Èíãîññòðàõ", "Óí³âåðñàëüíà", "Óêðàèíñêàÿ ïîæàðíî-ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ", "ÀÕÀ Ñòðàõîâàíèå", "Generali Garant Ñòðàõîâàíèå" è UNIQA.
Êîìïàíèè îáÿçàëèñü èçáåãàòü êàêèõ-ëèáî ñîãëàñîâàííûõ è êîîðäèíèðóþùèõ äåéñòâèé, êîòîðûå îãðàíè÷èâàþò êîíêóðåíöèþ íà ðûíêå, è íå äîïóñêàòü óùåìëåíèÿ èíòåðåñîâ ïîòðåáèòåëåé óñëóã.
Ðàçðàáîòêó äàííûõ ïðàâèë ÀÌÊÓ èíèöèèðîâàë â ñâÿçè ñ ïîñòóïëåíèåì ìíîãî÷èñëåííûõ æàëîá îò ïîòðåáèòåëåé óñëóã íà äåÿòåëüíîñòü áàíêîâ è ÑÊ.
Êàê ñîîáùàëî àãåíòñòâî, â ñåíòÿáðå 2010 ãîäà Àíòèìîíîïîëüíûé êîìèòåò çàÿâèë, ÷òî ñ÷èòàåò ñóùåñòâóþùóþ ïîëèòèêó áàíêîâ ïðè àêêðåäèòàöèè ñòðàõîâûõ êîìïàíèé äèñêðèìèíàöèîííîé.

Прокуратурою Чернівецької області повідомлено про підозру голові однієї із сільських рад Хотинського району у заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень. Наразі правоохоронці встановили, що 55-річний сільський голова за попередньою домовленістю з підрядником та інженером технічного нагляду, з якими уклав […]

11:17
26 Вересня
pm327image002.w800

Правоохоронці затримали зловмисника, який пограбував магазин на Кельменеччині. За скоєне йому загрожує до шести років позбавлення волі. Як повідомили у відділі комунікації поліції Чернівецької області, про пограбування заявив власник магазину – 45-річний житель села Подвір’ївка.  За його словами, невідомий викрав продукти харчування та майно на суму 3000 гривень. Слідчі оперативно встановили крадія. Ним виявився 39-річний місцевий житель. Відомості внесені до […]

09:42
26 Вересня
IMG_9509

Для чого проводять громадські слухання? Питання зовсім не риторичне, завжди має конкретну відповідь. На нього приходять люди, які у законний, гарантований їм державою спосіб, прагнуть висловити власну думку та бачення вирішення тієї чи іншої проблеми. Громадськість обговорює питання, висувають декілька позицій розв’язку, за які потім голосують, обираючи більшістю найбільш правильне. Так повинно бути тоді, коли […]

09:37
22 Вересня
24b0f215c220c439718ea46fa8247a4e

20 вересня  біля 23 год. невідома особа, шляхом вільного доступу, із салона автомобіля марки ВАЗ-2101, що належить учаснику бойових дій на Сході країни, та знаходився на вулиці Перемоги м.Сокиряни, неподалік кафе “Перлина”, викрала чорну сумку, в якій знаходились паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, водійське посвідчення, свідоцтво про реєстрацію вищевказаного транспортного засобу та посвідчення учасника бойових […]

09:17
22 Вересня
21905691_985726244902156_1162367081_n

Поліція Буковини закликає небайдужих громадян допомогти у пошуках безвісти зниклої Савко Іванни Віталіївни,  2004 року народження, жительки села Погорілівка Заставнівського району. 5 вересня цього року близько 11 години пішла з дому та до цього часу не повернулася. Дівчина була одягнута в чорне плаття з жовтими квітами. У разі виявлення місцезнаходження розшукуваної, повідомте про її місцеперебування […]

09:10
22 Вересня
150217

20 вересня до Сокирянського відділення поліції  поштою  надійшла заява від голови ГО “Правова адвокація”, про вчинення, на думку заявника, кримінальних правопорушень службовими особами Сокирянської міської ради. Керівник «Правової адвокації» впевнена, що посадовці Сокирянської міської ради  незаконно надали у власність  ряду жителям міста земельні ділянки в урочищі “Пасіка” м.Сокиряни, де постійно здійснюється обробка дерев за допомогою […]